Členská schůze florbalového oddílu

Výbor florbalového oddílu Tatranu Střešovice Vás zve na členskou schůzi, která se koná v úterý 28. května 2024 se začátkem v 18,00 hod v zasedací místnosti Tatranu Střešovice – Sibeliova 368, Praha 6

Program jednání:

  • prezence, zahájení - přivítání
  • ustanovení mandátové a předsedajícího ČS FO
  • schválení jednacího řádu členské schůze a návrhu jejího programu
  • zpráva mandátové komise
  • zpráva o činnosti FO za rok 2023 a zpráva o hospodaření FO za roku 2023
  • schválení plánu činnosti na rok 2024 a rozpočtu na rok 2024
  • diskuze
  • volba delegátů na ČS TJ Tatran Střešovice
  • usnesení ČS FO a jeho schválení

Členská schůze oddílu je usnášeníschopná, účastní-li se jí minimálně 1/5 (jedna pětina) členů oddílu starších osmnácti let, přičemž se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů oddílu starších 18 let. V případě, že jednu hodinu po plánovaném zahájení není přítomna jedna pětina členů oddílu starších osmnácti let, je členská schůze oddílu usnášeníschopná v počtu přítomných členů starších 18 let.

Ve Střešovicích, 4. 4. 2024

Za vedení Florbalového oddílu

Petra Brotánková

Sekretariát FO