Čleská schůze florbalového oddílu Tatranu Střešovice

Výbor florbalového oddílu Tatranu Střešovice zve všechny své členy starší 18 let na členskou schůzi, která se koná v úterý 31. května 2022 se začátkem v 18,00 hod v zasedací místnosti TJ Tatran Střešovice (Sibeliova 368/51, Praha 6, 162 00).

Program schůze:

1)prezence, zahájení - přivítání

2)ustanovení mandátové komise, předsedajícího ČS FO

3)schválení jednacího řádu členské schůze a návrhu jejího programu

4)zpráva mandátové komise

5)zpráva o činnosti FO za rok 2021 a zpráva o hospodaření FO za roku 2021

6)schválení plánu činnosti na rok 2022 a rozpočtu na rok 2022

7)diskuze

8)volba delegátů na ČS TJ Tatran Střešovice

9)usnesení ČS FO a jeho schválení


Členská schůze oddílu je usnášeníschopná, účastní-li se jí minimálně 1/5 (jedna pětina) členů oddílu starších osmnácti let, přičemž se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů oddílu starších 18 let. V případě, že jednu hodinu po plánovaném zahájení není přítomna jedna pětina členů oddílu starších osmnácti let, je členská schůze oddílu usnášeníschopná v počtu přítomných členů starších 18 let.

V případě dotazů se obraťte na sekretariat@tatran.cz