Čleská schůze florbalového oddílu Tatranu Střešovice

Výbor florbalového oddílu Tatranu Střešovice Vás zve na členskou schůzi, která se koná ve středu 1. června 2021 se začátkem v 18,00 hod v Café baru Na Andělce, Sibeliova 368, Praha 6.

Program schůze:

1)prezence, zahájení - přivítání

2)ustanovení mandátové komise, předsedajícího ČS FO

3)schválení jednacího řádu členské schůze a návrhu jejího programu

4)zpráva mandátové komise

5)zpráva o činnosti FO za rok 2020 a zpráva o hospodaření FO za roku 2020

6)schválení plánu činnosti na rok 2021 a rozpočtu na rok 2021

7)diskuze

8)volba delegátů na ČS TJ Tatran Střešovice

9)usnesení ČS FO a jeho schválení


Členská schůze oddílu je usnášeníschopná, účastní-li se jí minimálně 1/5 (jedna pětina) členů oddílu starších osmnácti let, přičemž se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů oddílu starších 18 let. V případě, že jednu hodinu po plánovaném zahájení není přítomna jedna pětina členů oddílu starších osmnácti let, je členská schůze oddílu usnášeníschopná v počtu přítomných členů starších 18 let.

V případě dotazů se obraťte na sekretariat@tatran.cz