Tatran Střešovice » Zpracování osobních údajů

VÍC NEŽ JEN FLORBAL

Zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení

Základním účelem těchto zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout subjektům osobních údajů informace o tom, jakým způsobem jsou shromažďovány a zpracovávány jejich osobní údaje poskytnuté Tělovýchovné jednotě Tatran Střešovice, z.s. (i) v souvislosti se sponzorským darem či příspěvkem na činnost Tělovýchovné jednoty Tatran Střešovice, z.s. a sportovní výchovu dětí a mládeže (dále jen „Dar“) či (ii) na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, za jakým účelem jsou poskytnuté osobní údaje zpracovávány a jaká jsou práva subjektů osobních údajů a možnosti jejich uplatnění.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby (subjektu osobních údajů).

Správcem osobních údajů je Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. (dále jen „Správce údajů“).

Tyto Zásady jsou vydávány zejména v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytnutých v souvislosti s Darem, nicméně uplatní se přiměřeně i v ostatních případech poskytnutí osobních údajů Správci údajů (typicky: osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, smluvního vztahu s jednotlivými subjekty či jiného právního důvodu), není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

Správce osobních údajů

Identifikační a kontaktní informace Správce údajů:

Název: Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s.

IČ: 005 39 015

Sídlo: Sibeliova 368/51, 162 00 Praha 6 – Střešovice

Telefon: [+420 774 254 075]

E-mail: [sekretariat@tatran.cz]

Webová stránka: www.tatran.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

  • Shromažďovány a zpracovávány jsou zejména základní identifikační a kontaktní údaje jednotlivých subjektů (jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon apod.), případně jakékoli další osobní údaje poskytnuté v souvislosti s Darem.

Účel zpracování osobních údajů 

  • Správce údajů je oprávněn použít osobní údaje poskytnuté v souvislosti s Darem výlučně pro splnění svých povinností vyplývajících z uzavřené darovací smlouvy, a pro splnění svých zákonných povinností (vedení účetnictví a podobně). V případě, že subjekt údajů poskytl souhlas se zpracování svých osobních údajů, je správce údajů oprávněn osobní údaje použít také pro veškeré organizační a marketingové účely spojené se svou činností a pořádáním sportovních i jiných akcí a setkání s veřejností. Správce údajů je dále oprávněn uvést jednotlivé subjekty (jejich jméno a příjmení) v seznamu dárců a podporovatelů a ve svých výročních či jiných publikacích.

Zabezpečení dat

Správce údajů přijal vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), aby ochránil osobní údaje subjektů před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.

V této souvislosti je však třeba upozornit, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

  • Poskytnuté osobní údaje, ohledně kterých subjekt údajů poskytl souhlas s jejich zpracováním v tomto rozsahu,  je Správce údajů oprávněn zpřístupnit či předat svým obchodním partnerům, sponzorům a veškerým dalším osobám podílejícím se na akcích pořádaných Správcem údajů.
  • Osobní údaje je Správce údajů oprávněn poskytnout také zpracovateli eSports.cz, s.r.o., Jeřabinová 836/30, Plzeň 326 00, IČ: 26340933

Doba uchovávání údajů

Doba, po kterou jsou poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány činí tři (3) roky ode dne jejich poskytnutí, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

práva subjektů údajů

Pro uplatnění níže uvedených práv subjektů údajů, případně i jiných práv subjektů údajů souvisejících s ochranou jejich osobních údajů poskytnutých Správci údajů, se lze obrátit na níže uvedené kontakty.

Písemně na adresu Správce údajů:

Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s., Sibeliova 368/51, 162 00 Praha 6 – Střešovice.

E-mailem na adresu: [sekretariat@tatran.cz]; kontaktní osoba: [Jiří Šatoplet].

Některé informace související se zpracováním osobních údajů lze rovněž získat telefonicky na čísle: [+420 774 254 075] kontaktní osoba: [Jiří Šatoplet].

Pro ověření identity může být vyžadováno poskytnutí některých identifikačních údajů. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušné požadavek vznesen oprávněným žadatelem.

Správce údajů odpoví zpravidla do jednoho měsíce po obdržení žádosti, přičemž si však vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce. 

Jednotlivá práva

Každý subjekt osobních údajů má, v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na rozsah poskytnutých osobních údajů a účel jejich zpracování, především právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a doplnění, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo na výmaz svých osobních údajů a právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu).

Přístup k osobním údajům a oprava osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má právo na přístup k veškerým svým osobním údajům uloženým u Správce údajů a na informaci o rozsahu a podobě těchto osobních údajů a způsobu jejich zpracování ze strany Správce údajů.

Dále má každý subjekt osobních údajů právo na opravu chyb a nepřesností týkajících se svých osobních údajů, jakož i na jejich aktualizaci a doplnění.

Za tímto účelem přijal Správce údajů vhodná opatření k tomu, aby uchovávané osobní údaje jednotlivých subjekty byly přesné, úplné a aktuální.

Vždy se lze na Správce údajů obrátit s dotazem, zda stále uchovává a/nebo zpracovává osobní údaje příslušného subjektu osobních údajů.

Vymazání osobních údajů

Každý subjekt údajů může kdykoli požádat Správce údajů o vymazání svých osobních údajů. V takovém případě Správce údajů bez zbytečného odkladu smaže veškeré osobní údaje příslušného subjektu údajů, které má uložené, pokud tyto osobní údaje již nepotřebuje (např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy či vymáhání svých nároků).

Obdobně bude Správce údajů postupovat v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, kdy osobní údaje byly poskytnuty na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, lze tento souhlas kdykoli odvolat, a to bez uvedení důvodu. V takovém případě budou osobní údaje zablokovány proti jakémukoli dalšímu zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však působí pouze do budoucna, přičemž zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na takovém souhlasu zůstává jeho odvoláním nedotčena.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést dopisem či e-mailem zaslaným na adresu Správce údajů uvedenou v tomto článku Zásad.

Omezení zpracování osobních údajů

V případě žádosti o omezení zpracování osobních údajů, např. v případě, kdy subjekt údajů zpochybňuje přesnost, zákonnost nebo potřebu Správce údajů zpracovávat osobní údaje daného subjektu, omezí Správce údajů zpracovávání osobních údajů daného subjektu na nezbytné minimum (uložení), a případně je bude zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obranu svých právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby či jiných důvodů předepsaných platnými právními předpisy.

V případě ukončení omezení zpracování osobních údajů a pokračování v jejich zpracování bude příslušný subjekt údajů o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován. 

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Případnou stížnost týkající se zpracování osobních údajů lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poskytnutí osobních údajů, automatické rozhodování

  • Veškeré osobní údaje jednotlivých subjektů jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a na základě jejich dobrovolného poskytnutí Správci údajů v souvislosti s Darem, případně prostřednictvím souhlasu se zpracováním osobních údajů, v rámci jakéhokoli smluvního vztahu či z jiného právního důvodu.

V souvislosti s poskytnutými osobními údaji neexistuje žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro subjekty údajů mělo právní účinky, nebo se jich jakýmkoli způsobem významně dotýkalo.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů mohou být ze strany Správce údajů průběžně upravovány či aktualizovány. Jakékoli změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webových stránkách Správce údajů (www.tatran.cz). 

Naši partneři